Byråkonkurranser

Anbefalinger fra ANFO og Kreativt Forum for iverksettelse og gjennomføring av byråkonkurranser.

I likhet med det øvrige næringslivet er reklamebransjen i stadig konkurranse. På samme måte som økt konkurranse blant produsenter og underleverandører stimulerer til utvikling og fornuftig prisnivå, er konkurranse mellom reklamebyråer en garanti for det samme.

Kreativt Forum og ANFO har utarbeidet nye, felles anbefalinger for valg av byrå som kan hjelpe partene til å gjennomføre en god utvelgelsesprosess. Hensikten med KF/ANFOs anbefalinger er å skape rammer for god forretningsskikk i den frie konkurransen om annonsørenes oppdrag. I det ligger
-  å gjøre det enklere for oppdragsgiver å velge riktig samarbeidspartner
- hjelpe byråene til å bli vurdert på riktige kriterier
- utvikle en pitchprosess som ikke medfører unødvendig ressursbruk og hensyntar begge parters behov 
-å legge grunnlaget for et godt, langsiktig samarbeid mellom kunde og byrå


Både ANFO og Kreativt Forum kan bistå med råd til sine medlemmer i gjennomføringen av byråkonkurranser, og ved en eventuell tegning av samarbeidskontrakt.

Hva er det viktigste med anbefalingene?

Det er at annonsører OG byråer avstår fra kreative pitcher med skisser og kampanjeforslag og heller kvalitetssikrer en prosess der både oppdragsgiver og byrå kan kjenne seg trygge gjennom alle tre fasene: behovsanalyse, utvalgsliste og selve vurderingsprosessen.

Hvorfor skal ikke byråene komme opp med konkrete kreative idéer/designskisser?

Et godt langsiktig samarbeid tuftes på mye mer enn et team som jobber i 14 dager og kommer opp med en god kreativ idé/fin designskisse. Å etterspørre konkrete idéer eller ferdige designskisser på et stadium hvor byrået har minimalt med forutsetninger for å løse oppgaven og ingen mulighet til å gjøre de nødvendige avklaringene de er nødt til å ta sammen med kunden, blir ofte en ren sirkusøvelse som er lite egnet til å hjelpe oppdragsgiver i vurderingen av hvilket byrå som vil være den beste, langsiktig e samarbeidspartneren. 

Hvordan skal en pitch foregå i forhold til de nye retningslinjene?

I første fase inviteres maks fem byråer til individuelle møter, der byråene presenterer seg selv og teamet, deres kompetanse og erfaring, arbeidsprosess og relevante tideligere arbeid (portefølje)

Deretter kjøres en finalerunde med 2-3 byråer der byråene arrangerer en workshop eller på annen måte fasiliterer diskusjoner sammen med team hos oppdragsgiver.

Skal byråene kompenseres for pitcharbeidet?

Vi anbefaler at første fase skjer uten betaling, men i finalerunden bør deltakende byråer kompenseres for tiden de bruker. Det er oppdragsgiver som bestemmer nivået på kompensasjonen , basert på antall timer/deltakere.


Offentlige anskaffelser Offentlige oppdragsgivere er underlagt særlige regler for kjøp av bl.a reklametjenester. Offentlige oppdragsgivere innebefatter statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, selskaper som er offentlig eiet eller kontrollert,og selskaper som driver konsesjonsbelagt eller annen virksomhet hvor det ikke er full konkurranse.

Innkjøp av reklametjenester til en verdi av mer enn NOK 500.000, men lavere enn terskelverdiene nevnt nedenfor, må kunngjøres gjennom Norsk Lysningsblad, hvor den legges inn i den elektroniske databasen for offentlige innkjøp, DOFFIN. For slike oppdrag gjelder visse prosedyreregler som er mer detaljert enn KF/ANFOs anbefalinger.

Kreativt Forum har i samarbeid med advokatfirmaet Haavind utarbeidet en veileder for offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. Denne finner du her

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.