Moderat vekst i reklameomsetning per oktober

Reklamemarkedet vokser med 3,5 prosent når det gjenstår to måneder av reklameåret. Det viser oppdaterte tall fra Mediebyråforeningen. Det betyr en vekst i omsetning via mediebyråene på nærmere 280 millioner, sammenlignet med 2021.

Obi pixel6propix AGZ Ali G Qm P4 unsplash
Digitale medier øker omsetningen med 35,1 millioner fra fjoråret, og underkategorien online video (OLV) står for godt over halvparten av den digitale veksten. Foto: Obi / Pexels

– Oktober slår ut som en sterk reklamemåned med en isolert vekst på 9,1 prosent, men trolig kan noe av økningen tilskrives periodiseringer, som vil bety en korreksjon når vi kommer til novembertallene. Det betyr at det også er viktig å følge utviklingen over tid og ikke utelukkende fokusere på enkeltmåneder isolert, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Digitale medier øker omsetningen med 35,1 millioner fra fjoråret, og underkategorien online video (OLV) står for godt over halvparten av den digitale veksten. Det betyr at OLV har en omsetningsøkning på 4,3 prosent, rett i overkant av 22 millioner. Hittil i år står digitale medier for 42,6 prosent av reklameomsetningen som går via mediebyråene.

Barometeretet grafikk OKTOBER 2022

TV-omsetningen ligger stabilt med 2021 på 2,78 milliarder per oktober. Det betyr at TV har en reklameandel på 33,9 prosent, året sett under ett.

Radio fortsetter å vokse og kan vise til en omsetningsvekst på 8,9 prosent hittil i år. Det betyr at kanalen har vokst med 30 millioner siden fjoråret. For Podkast er utviklingen fortsatt flat og viser foreløpig ikke tegn til betydelig vekst.

Spennende kinohøst gir økt omsetning

Kino og utendørs (OOH) er kanalene som i hovedsak driver den totale omsetningsveksten hittil i år. Kino er drevet av godt innhold, og en spennende kinohøst gjør at omsetningen vokser med 59,5 millioner mot samme periode i fjor. Det utgjør en vekstrate på 123,2 prosent, riktignok sammenlignet med et vanskelig kinoår i 2021.

Utendørs (OOH) øker omsetningen fra fjoråret med 50,3 prosent, og kan vise til en vekst på 183,8 millioner. Det betyr at OOH står for 66 prosent av den totale omsetningsveksten via mediebyråene.

– Vi går mot årsslutt og planleggingen for 2023 er godt i gang for de fleste annonsørene. Vi får noen signaler om usikkerhet som naturligvis preger planleggingen, så vi må kunne forvente at den økonomiske situasjonen vil påvirke investeringene fremover. Dog har vi ikke sett at dette har slått altfor kraftig ut på omsetningstallene så langt i år, sier Brimi.