Nye regler for YouTube og Facebook i Norge

EU har nå formelt modernisert bestemmelsene om kringkasting og andre audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). De enkelte EU-landene har drøye 21 måneder på seg til å innføre bestemmelsene i sine nasjonale lover.

91424 72d4c original
AMT-direktivet skal inn i norsk lov i løpet av 21 måneder, og nå omfattes også Youtube og Facebook. Foto: Medietilsynet

AMT-direktivet* er en del av EØS-avtalen, og skal behandles i EFTA og EØS for så å bli en del av EØS-regelverket. For Norges del vil det først og fremst bety endringer i kringkastingsloven.

YouTube og Facebook omfattes av reglene

Virkeområdet er utvidet, og det nye direktivet omfatter videodelingsplattformer som YouTube og Facebook i tillegg til tradisjonell tv og audiovisuelle bestillingstjenester. Det er ulik grad av regulering for de ulike medietypene. På flere områder står de ulike landene fritt til selv å fastsette strengere regler nasjonalt.

Mediebrukerne skal beskyttes

Beskyttelsen av mediebrukerne står sentralt i det nye direktivet. Mediene som omfattes av direktivet blir forpliktet til å forhindre hatefulle ytringer og oppfordring til vold eller terror. Beskyttelse av barn og unge styrkes ved at videodelingsplattformer også må ha ordninger som skal hindre spredning av skadelig innhold.

Her er noen av de andre endringene i det nye AMT-direktivet:

  • Universell utforming styrkes, og myndighetene skal sørge for at mediene forbedrer tilgjengeligheten for personer med funksjonshemninger
  • Mer fleksibilitet for visning av reklame på tradisjonell tv. Det vil være begrensninger på volumet av reklame som kan vises på dagtid og på kveldstid mellom klokka 18 og midnatt. Grensen er 20 prosent av sendetiden i hver av periodene
  • Minimumsgrense på 30 prosent for europeisk innhold i bestillingstjenester. Strømmetjenester, slik som Netflix, blir også oppfordret til å fremme europeiske produksjoner ved å investere direkte eller bidra til nasjonale fond. Nasjonale myndigheter får mulighet til å gi pålegg om dette, også når tjenesten er etablert i et annet land
  • Det legges opp til et tettere samarbeid mellom de nasjonale mediemyndighetene. Sammen med mediemyndighetene i EU-landene er Norge en del av den europeiske samarbeidsgruppen ERGA. ERGAs rolle er formalisert inn i det nye direktivet

*AMT-direktivet: AMT står for audiovisuelle medietjenester, og innbefatter tjenester som formidler både lyd og bilde (tradisjonell tv, strømmetjenester og videodelingsplattformer, som Youtube og Facebook). Først innført i 2012, så revidert i 2018.