Avdekker manglende varslingsrutiner

Rapporten basert på Kreativt Forums undersøkelse om seksuell trakassering i byråbransjen er klar. Resultatene viser blant annet at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering, mens svært mange oppgir at de ikke vet om bedriften de jobber i har egne varslingsrutiner.

87679 3f526 original

I månedsskiftet november-desember gjennomførte Kreativt Forum en undersøkelse med hensikten å kartlegge omfanget av trakassering og uønsket seksuell adferd i den kreative byråbransjen i Norge. Den har gått ut til drøyt 2000 respondenter og er basert på samme malen som Mediebedriftenes Landsforbund, Fagpressen, Norsk journalistlag og Redaktørforeningen m.fl. har gjennomført hos sine medlemmer.

Totalt 685 personer har besvart undersøkelsen, 55 prosent av respondentene er kvinner, mens 45 prosent er menn.

Nøkkelfunn:

 • Totalt 5,8 prosent svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell adferd det siste halve året.
 • 8,5 prosent av kvinnene svarer at de har blitt utsatt for trakassering siste halvår. Yngre kvinner er mest utsatt
 • Andelen som svarer «vet ikke» er påfallende større blant kvinner 18-25 år enn den er i noen annen alders- og kjønnsgruppe.
 • Tallet for menn som har blitt utsatt for trakassering er langt lavere enn blant kvinnene, men også her er de yngste mest utsatt.
 • På spørsmål om hvem som sto bak trakasseringen, oppgir 33.9 prosent at det var en kollega i bedriften, 26,7 prosent at det var en leder i bedriften, 23,1 prosent at det var en forretningsforbindelse (kunde, leverandør, samarbeidspartner).
 • Nær 30 prosent av alle tilfeller av uønsket seksuell adferd skjer på arbeidsplassen.
 • Tre av fire som er utsatt for trakassering varsler ikke.
 • 56,5 prosent av de som oppgir å ha varslet svarer at saken ikke ble fulgt opp av bedriften.
 • 46 prosent er misfornøyd med bedriftens oppfølging.
 • Nær 30 prosent av de som har vært utsatt for uønsket seksuell adferd rapporterer om helsemessige konsekvenser.
 • Over 80 prosent har «ingen kjente»/«vet ikke» som svar på om det finnes en kjent varslingsrutine i bedriften.
 • 1 av fire kjenner til noen i bransjen som har vært utsatt for uønsket seksuell adferd.

Her kan du laste ned hele rapporten.

Handlingsplan under utarbeidelse

Basert på resultatet av kartleggingen og innspillene som er kommet inn, er Kreativt Forum i ferd med å utarbeide en mal for handlingsplan til hjelp for byråene til å implementere tydelige rutiner. Denne forventes å være ferdig i løpet av uke 51.

– Mange byråer nå er i ferd med å etablerer rutiner for varsling. Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene, og ved å kartlegge omfanget av trakassering og uønsket seksuell adferd, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av trakassering, sier daglig leder i Kreativt Forum, Benedikte Løvdal.

Har innført nytt system for varsling

I globale McCann har de en «Code of Ethics»-rutine som alle ansatte må igjennom.

– Det er et rigid, amerikansk opplæringsprogram som handler om alt fra trakassering til å stjele kontormateriell på arbeidsplassen, forteller byråleder i McCann Oslo, Linda Nordheim.

Hun er imidlertid temmelig sikker på at systemet ikke har fungert slik det skulle, siden hun ikke har funnet et eneste tilfelle av rapporter om trakassering bakover i historien.

– Jeg har gått dette nærmere i sømmene, fordi jeg nekter å tro at vi kan ha gått gjennom så mange år uten en eneste sak, og da finner jeg historier og rykter, men ingenting har blitt rapportert. Men det betyr ikke nødvendigvis at folk har unngått å si ifra, så derfor har vi nå innført et system der det skal være lett å kunne varsle om slikt.

Maktbruk og grensesetting

Nordheim mener historiene som har versert om trakassering i byråbransjen ofte handler om maktbruk og om hvor grensene går.

– Selv om det oftere går ut over kvinner, så handler det ikke om kjønn, men om makt- og posisjonsbruk, for det foregår også andre veien. Men vi må passe på å ikke henge oss opp i småting, for da blir det ikke lenger så viktig. I debatten har det eksempelvis vært nevnt en leder som spurte en ansatt om det ikke var på tide å bli gravid, og det tror jeg er å dra det for langt.

Dette er tematikk McCann Oslo har diskutert både i ledergruppen og i fellesmøter.

– Det er stort engasjement for dette, men også en viss frykt for hvor grensene går, fordi vi er en tett bransje der alle kjenner alle og der bruk av humor forekommer hyppig, så det handler også om å bruke fornuften.

Tror du flere i bransjen vil innføre rutiner for dette nå?

– Jeg tror rett og slett at byråene ikke har noe valg, det vil ikke funke uten. Frøet er sådd.

Hva regnes som «over streken»?

ANTI er et av byråene som har innført rutiner for varsling, samt regler for hvordan medarbeidere, kolleger og ledere skal forholde seg til trakassering og varsling.

– I ANTI er det fullstendig uakseptabelt med noe som helst form for seksuell trakassering. Oppdages det vil det kunne få svært alvorlige konsekvenser i form av advarsel eller oppsigelse. Men, dette gjelder også partnere vi samarbeider med og våre kunder, forteller byråleder Kenneth Pedersen.

Byrået jobbet sammen i grupper og diskuterte hva som regnes som «over streken» med hensyn til seksuell trakassering.

– Hva som er over streken kan være ganske forskjellig fra person til person, derfor må man operere etter sunn fornuft-prinsippet og man må gi tydelige tilbakemeldinger dersom man føler noen går over sin strek. Man skal heller ikke glemme at seksuell trakassering også innbefatter maktmisbruk i ledelsesforhold og forhold mellom samarbeidspartnere, kunder og byrå. Og vi er alle enige om at vi ikke snakker om noen «strek» dersom det er snakk om fysiske overgrep, sier Pedersen.

Kolleger pliktige til å varsle

Byrået har laget et dokument om at all form for trakassering er helt uakseptabelt, hvordan en varsler det og hvem en skal snakke med.

– Det er også et punkt om at kolleger som er vitne til at noen blir trakassert er pliktige til å varsle, da dette for mange er tematikk som er vanskelig å ta opp. I ANTI er det helt avgjørende at alle føler seg trygge uansett hva som har skjedd.

Pedersen innrømmer at tematikken ikke er noe han har brukt mye tid på å tenke på før snøballen begynte å rulle i høst.

– Rett og slett fordi det tidligere ikke har blitt rapportert noen tilfeller hos oss. Men jeg er veldig glad for at dette er noe vi har fått rutiner for nå. Det skyldes ikke minst de engasjerte medarbeiderne som har tatt dette opp, og vi har som byrå utarbeidet disse reglene sammen.

Last ned rapporten her.